Skip to content

برنامه و چشم انداز

برنامه ها و چشم انداز مرکز تحقیقات

چشم انداز

 • گسترش ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در دانشگاه
 • گسترش ارتباطات تحقیقاتی با سایر دانشگاه های کشور
 • استفاده از ردیف بودجه ای به منظور طرح های تحقیقاتی متناسب با علم روز دنیا
 • حمایت از طرح های دانشجویی با سطح بالا
 •  جذب نیروهای فعال و هیئت علمی پژوهشی
 • برگزاری کارگاه ها و جلسات آموزشی دوره ای مرتبط با بیماری های خونی

ماموریت

 • آموزشی-پژوهشی
 • ایجاد ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور
 • شناسایی مراکز و موسسات فعال داخلی و خارجی در بیماریهای خونی
 • برقراری ارتباط فعال با موسسات فوق در خصوص ایجاد پروژههای تحقیقاتی-تولیدی)خدماتی( مشترک
 • بررسی امکان تبادل دانشجو-استاد در بخشهای دارای اولویت
 • برگزاری کنگره بیماریهای خونی با توجه به گرایشات تخصصی پژوهشکده
 • برگزاری ژورنال کلاب
 • برگزاری کارگاههای توانمندسازی تخصصی
 • راه اندازی وبسایت پژوهشکده
 • تهیه پمفلتهای آموزشی)جهت بیماران و پزشکان(
 • راهاندازی آزمایشگاه مرجع تشخیصی-تحقیقاتی اختلالات خونی
 • بررسی میزان فراوانی هموگلوبینوپاتیهای مهم در منطقه
 • تعیین جهشهای آلفا و بتا تالاسمی با استفاده از NGS و ارتباط با مراکز خارج از کشور
 • PND و بررسی مشکلات و نواقص آن
 • بررسی نقصهای مولکولی بیماریهای انعقادی و آزمایشات تخصصی انعقادی
 • بخش مرجع تشخیصی و تحقیقاتی لوسمیها
 • بررسی فاکتورهای پیش آگهی در لوسمی
 • ایجاد جایگاه تخصصی پژوهشکده در امر مشاوره، خدمات تشخیصی-درمانی و تحقیقات
 • در قطب شماره یک کشور

فعالیت های در دست اقدام

 • جذب اعضای هیئت علمی جدید
 • نگارش و چاپ مقالات جدید